Tieto on tärkein pääoma, mutta kuinka hyvin tietopääomaa hyödynnetään?

Tässä blogissa pohdin pro gradu -tutkielmani havaintojen kautta, miten tietojohtaminen nähtiin strategisen johtamisen tasolla yrityksissä. Haastattelin toimitusjohtajia ja liiketoimintajohtajia yrityksistä, joissa joko aikaisemman tutkimuksen perusteella oli tunnistettu hyvä tietojohtamisen kyvykkyys tai joissa erityisesti on panostettu joihinkin tietojohtamisen osa-alueisiin.

Yleisellä tasolla haastatellut näkivät tietojohtaminen tärkeäksi tekijäksi liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvä lähtökohta, koska tieto alkaa olemaan yrityksen tärkein pääoma ja toisaalta tekijä, jolla voidaan luoda vaikeasti kopioitava kilpailuetu. Kuten eräs haastateltavista ilmaisi:

”pystytään kertoon niistä ihan niin kuin avoimesti että ei ne oo sillä tavalla kopioitavissa kuitenkaan”

Mennään astetta konkreettisemmalle tasolle, haastatteluissa kysyin vastaukset seuraaviin viiteen kysymykseen:

  1. Onko teillä tietojohtamisen strategia tai onko tieto osa yrityksen strategista suunnittelua?
  2. Onko teillä johtoryhmässä tietojohtamisesta vastaava tai vastuutettu henkilö
  3. Onko teillä tietojohtamisella oma budjetti?
  4. Onko teillä tietojohtamisen kehittämisen hanke tai tietojohtaminen osana muita sisäisiä kehityshankkeita?
  5. Onko teillä johdolle tarjottu tarpeeksi koulutusta, jotta johto tuntee tietojohtamisen käytännöt ja logiikan?

Vastauksissa tuli hyvin selvästi esille, ettei tietojohtamisen potentiaalia ole, ainakaan tietoisesti, hyödynnetty lähellekään täysimääräisesti. Esimerkkeinä voisi nostaa kysymykset 1, 3 ja 5:

  • Lähes puolet haastatelluista koki, ettei tieto ole osa yrityksen strategista suunnittelu.
  • Yli puolet sanoi, ettei tietojohtamista ole vastuutettu johtoryhmän jäsenelle. Eli tärkeimmän pääoman kokonaisjohtamista ei ole vastuutettu johtoryhmän jäsenelle.
  • Alle puolet olivat sitä mieltä, että ylimmälle johdolle on tarjottu tietojohtamisen koulutusta tarpeeksi. Pitäisikö johtoryhmän jäsenien tuntea yrityksen tärkein pääomakokonaisuus?

Vaikka otos oli pieni, niin näin selvän havainnon perusteella voisi ajatella, että niissä yrityksissä, joissa tietoa pidetään yrityksen kriittisenä tekijä, kannattaisi käydä ylläolevat kysymyksen läpi. ”Kyllä” vastaukset kuvastavat hyvää tietojohtamisen kyvykkyyttä. ”Ei” vastaukset eivät suoraa kuvasta huonoa tietojohtamisen kyvykkyyttä, mutta niiden pitäisi herättää keskustelua aiheesta.

Mikäli heräsi halu kuulla lisää tietojohtamisesta ja miten tietoon liittyvä liiketoimintapotentiaali saataisiin yrityksessä paremmin käyttöön, niin meitä tietojohtamisen osaajia voi etsiä esimerkiksi LinkedIn haulla LUT ja ”Knowledge management and leadership”. Tai laittaa viestiä minulle.

Vastaa